Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Koldioxidredovisning

Redovisning av koldioxidintensitet i våra portföljbolag

PriorNilsson väljer att redovisa koldioxidutsläppen i våra portföljbolag för att skapa transparens och jämförbarhet mellan fonder. Vi har följt Fondbolagens förenings rekommendationer och valt utsläppsmåttet koldioxidintensitet. Måttet ger dig en uppfattning om koldioxidutsläppen per miljon intäktskronor i de bolag fonden investerat i.

Det betyder att måttet ökar ju större andel koldioxidutsläpp som sker per intäktsmiljon i ett bolag. Måttet ökar också med den exponering fonden har gentemot koldioxidintensiva bolag så att ju större värde som placeras i bolag med en hög sådan andel, desto högre värde får nyckeltalet som vi redovisar.

Uträkningen av måttet för en hel fond ser ut som följer:

CO2e betyder koldioxidekvivalent och är ett mått som fångar upp inte bara koldioxid utan även andra gaser som också bidrar till växthuseffekt samt global uppvärmning men som omvandlas till vikt i koldioxid. Det kan röra sig om metangas, perflouriderat kolväte eller dikväveoxid. Scope 1 inkluderar ett företags direkta utsläpp och scope 2 inkluderar företagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga. Bolag där vi vid mättidpunkten saknar data kommer att subtraheras från det totala värdet i portföljen.

Vi redovisar måttet på årlig basis och endast för de fonder där vi har faktiskt data på eller kvalificerad estimering av CO2e-utsläppen för minst 75% av innehaven i fonden det året. Ett skäl till att utsläppen inte kan redovisas på grund av för låg täckningsgrad är om fonderna investerat i många små bolag som inte redovisar sina CO2e-utsläpp och där det heller inte finns några kvalificerade estimat. Bolag där vi inte har data eller underlag räknas inte med i måttet.

Datumet anger datumet för vilka vikter som används vid beräkningen av måttet samt det datum då vi hämtat in utsläppsdata. I dagsläget har vi ingen leverantör av kvalificerade estimat utan utgår från bolagens egenrapporterade siffror. Detta medför ett i regel ganska svagt dataunderlag.

Koldioxidredovisning

Fondens namnMättidpunktAntal innehavTäckningsgradKoldioxidintensitet
Sverige Aktiv31/12-20222971%*
Realinvest31/12-20224764%*
Idea31/12-202211051%*
Yield31/12-2022101**49%***
Globala Utdelare31/12-20226567%*
Balans31/12-2022--*
Evolve31/12-20223727%*
Evolve Global31/12-20224329%*
Fastighet31/12-20225447%*
Redovisning av koldioxidutsläpp per fond. * = Dataunderlaget understiger 75% av portföljen och rapporteras därmed inte. Fonden "Balans" är en fond-i-fond-produkt som investerar i våra fonder "Yield" och "Idea". Det är därför inte meningsfullt att rapportera någon information för "Balans". ** = Detta är täckningsgraden på aktieinnehaven som emellertid endast utgjorde cirka 10% procent av portföljen.

 

Vänligen observera

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom exempelvis krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i respektive portfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen.

Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

  • Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekt utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av företags produkter,
  • Utsläppsdata från bolag är inte fullständig,
  • Endast vissa tillgångsslag mäts,
  • Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
  • Information om fossila reserver inte ingår,
  • Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.