Om oss

Ansvarsfulla och hållbara investeringar

PriorNilsson Fonder eftersträvar att investera ansvarsfullt och hållbart i vår förvaltning. Vårt arbete med ansvarsfulla investeringar utgår från de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områden såsom mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt. Våra fonder placerar främst i Sverige, men också till viss del på andra marknader över hela världen. Våra placeringar styrs av de placeringsriktlinjer som beslutas av fondbolagets styrelse.

Sammanfattningsvis kan vårt arbete med ansvarsfulla investeringar illustreras genom nedanstående figur (Figur 1).

Figur 1. Ansvarsfulla och hållbara investeringar hos PriorNilsson Fonder.

Ansvarsfulla investeringar

Vi följer en rad principer, konventioner och fördrag (se ”Lista över konventioner, fördrag och principer vi följer” nedan) i våra investeringar. Vi ska således undvika att investera i bolag som bryter mot dessa överenskommelser. Därutöver har PriorNilsson undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt är medlemmar av Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (SWESIF).

Dessa principiella åtaganden från PriorNilsson avseende ansvarsfulla investeringar påverkar den operativa fondförvaltningen konkret genom fyra övergripande metoder: exkludering, kontroll & uppföljning, ESG-integrering samt aktivt ägarskap. ESG står för ”Environmental, Social, and Governance” och syftar på de olika riskområden som ska tas i beaktande i en ansvarsfull och hållbar investeringsprocess.

Som resurs i arbetet med att ta fram principiella åtagandet vad gäller ansvarsfulla och hållbara investeringar finns en hållbarhetsansvarig på fondbolaget som ansvarar direkt under VD och styrelse och som är involverad i den operativa förvaltningen. Nedan beskrivs ansvarsfördelningen avseende hållbarhetsfrågor för bolaget.

Ansvar för policy och riktlinjer

Styrelsen godkänner de principiella åtaganden och riktlinjerna som fondbolaget ska tillämpa vad gäller ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsarbete. Den verkställande direktören har sedan ansvaret för att dessa efterlevs.

Ansvar för ESG-redskap och kontroll

Under den verkställande direktören och styrelsen arbetar den hållbarhetsansvarige med att följa upp, kontrollera och implementera de ESG-redskap som fastslagits av styrelsen. Detta kan ske i form av granskning av innehav samt genom internutbildningar. Den hållbarhetsansvarige rapporterar till VD och styrelse.

Ansvar för ESG-genomförande och integration

I det operationella arbetet är det portföljförvaltaren som ansvarar för genomförandet och integrationen av fondbolagets styrdokument i investeringsbeslutet.

Exkludering

Vi begränsar våra fonders investeringsunivers (det vill säga de bolag och tillgångsslag som vi kan investera i) genom att exkludera sådana bolag som faller inom sådana branscher som omfattas av våra generella förbud och principiella åtaganden ovan (se under rubrik ”Ansvarsfulla investeringar”). Det generella förbudet utesluter bolag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klustervapen, antipersonella landminor, kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen samt vapen av vit fosfor eller utarmat uran. Listan över exkluderade bolag i vårt univers underhålls och uppdateras vid behov eller minst årligen. Ansvarig för att uppdatera listan är hållbarhetsansvarig.

I övrigt gäller inga absoluta förbud mot vissa typer av investeringar, utan istället ska hållbarhetsfaktorerna vara väl integrerade i analysen vid varje investeringsbeslut. Detta sker genom dialog och diskussion mellan förvaltare, hållbarhetsansvarig och eventuella relevanta intressenter. Läs under de hållbarhetsrelaterade upplysningarna eller i informationsbroschyren för varje respektive fond för att läsa vilka exkluderingskriterier som gäller för den enskilda produkten.

Vidare används externa resurser, nyheter och rapporter. Även våra externa leverantörer av hållbarhetsscreenings utkommer med rekommendationer om bolag som bör exkluderas – även dessa rekommendationer beaktas och kan utgöra grund för exkludering. Nyhetsflödet kring aktuella innehav bevakas noggrant efter ny information som kan leda till exkludering.

Kontroll & uppföljning

Som ett sätt att följa upp befintliga innehav för att dels kunna exkludera bolag (i grova fall) eller se möjlighet att påverka bolag i en riktning i enlighet med vår samlade syn på ansvarsfulla investeringar (i mildare fall) sker regelbundna kontroller (s.k. screenings) och uppföljningar. Vår externa resurs för hållbarhetstjänster, Sustainalytics, utför screenings av fonderna varje kvartal för att kontrollera och identifiera eventuella risker. Utöver dessa sker uppföljning löpande internt av förvaltarna i samarbete med hållbarhetsansvarig genom att ta del av nyhetsflöden, rapporter och annan publik information.

Vi följer också upp samtliga portföljers investeringar kvartalsvis utifrån huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer (PAI). Hanteringen av huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer går att ladda ned och läsa mer om här.

ESG-integrering

Ansvarsfulla investeringar utgör även en integrerad del av investeringsprocessen. Förvaltarna behandlar hållbarhetsinformation om bolaget i investeringsanalysen på samma sätt som övrig information behandlas. Det kan ske genom att förvaltarna tar del av bolagets publika information såsom årsredovisning och hållbarhetsredovisning, analytikertjänster eller annan tillgänglig publik information.

Som ett led i att integrera ett ansvarsfullt förhållningssätt i våra investeringsprocesser är även vårt undertecknande av UNPRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar. Detta ska ses som ett led i att stärka vårt hållbarhetsåtagande. I och med detta undertecknande åtar vi oss bland annat att ständigt förbättra vårt arbete med att integrera ESG-faktorer i vår förvaltning (Punkt 1 i UNPRI).

Konkret integreras ESG-faktorer i investeringsbeslut genom att utvärdera investeringarnas risker och möjligheter utifrån trender såsom skiftet bort från fossila bränslen. Trender kan leda till ny lagstiftning som påverkar bolags framtida intäkter, leda till behov av nyinvesteringar och omstruktureringskostnader.

Integreringen av ESG-faktorer skall dokumenteras och följas upp regelbundet. Det viktigaste med att beakta ESG-faktorer i analysen är att försäkra våra andelsägare om att vi tagit hänsyn även till sådana risker som traditionellt kan förbises i investeringsanalysen. Genom att beakta ESG-faktorer ser vi till att hålla nere risken i våra investeringar.

Alla våra investeringar tar hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer. 

Aktivt ägarskap

Vi investerar i bolag där vi tror att det finns en långsiktig potential till god riskjusterad avkastning för våra andelsägare. Som ett led i att förbättra förutsättningarna för en så god avkastning som möjligt kan det i vissa lägen vara nödvändigt att aktivt agera gentemot bolagets ledning genom direkt dialog eller genom att nyttja de rättigheter som kommer genom vårt ägande – såsom att rösta på bolagsstämmor eller ingå i valberedningar.

Fondbolaget är restriktivt i sitt aktiva ägarskap för att minimera intressekonflikter. Vi tror emellertid att det finns en reell möjlighet för oss att påverka bolagen i en, för våra andelsägare såväl som vår omvärld, positiv riktning genom vårt aktiva ägarskap. Hållbarhet är viktigt för de bolag vi investerar i, och bolagen är i regel lyhörda för våra åsikter och synpunkter. De senaste åren har vi sett hur hållbarhetsansvariga på våra börsbolag fått allt större inflytande genom att inta positioner i ledningsgrupper. Hur bolagens hållbarhetsarbete mottas av investerarkollektivet blir allt viktigare vilket skapar möjligheter och därmed ansvar för ägare att gå i dialog med och försöka påverka bolagen.

Läs mer kring vår ägarpolicy här.

Integrering av hållbarhetsrisker

Bolaget har antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker i beslutsprocessen vid investeringar. Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Vid identifiering av potentiella hållbarhetsrisker har Bolaget utgått från de hållbarhetsrisker som är identifierade i 2020 och 2021 års globala riskrapport från World Economic Forum.

I begreppet hållbarhetsrisk väger vi således in sådana risker som är identifierade och relaterade till miljö och klimat, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet samt transparens. Transparens och öppenhet är en förutsättning för en hållbar process, vilket även inkluderar hur vi beslutat att beakta hållbarhetsrisker vid val av investeringsobjekt och regioner eller sektorer.

Våra förvaltare genomför analys av potentiella investeringar i fonderna, och som en del av analysen identifieras hållbarhetsrisker relaterade till potentiella investeringsobjekt. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras.

Vid förvaltningen av våra fonder integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid om denna risk realiseras. Förvaltaren genomför analysen internt och baserar den dels på kvantitativ data, dels på intervjuer och samtal med investeringsobjekten.

Ersättningspolicy

Vår ersättningspolicy är utformad för att bidra till en sund och effektiv riskhantering när det gäller hållbarhetsrisker. Läs vår ersättningspolicy här.

Identifiering och beskrivning av negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses faktorer som kan verka negativt för hållbar utveckling. Hållbarhetsfaktorer är definierat som miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Bolaget har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut, och har därvid identifierat följande potentiella negativa konsekvenser för hållbarhet. Vi har upprättat en policy för due diligence med avseende på huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Läs mer om vår hantering av huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer: här

Transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper

För att läsa mer om våra fonders främjande av miljörelaterade eller sociala egenskaper hänvisar vi till vår informationsbroschyr eller i respektive fonds hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsprofiler

Nedan finner du våra Hållbarhetsprofiler för respektive fond. Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad  framtaget av Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) som beskriver fondens inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla och hållbara investeringar.

PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Evolve Global

PriorNilsson Fastighet

PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield

PriorNilsson Balans

PriorNilsson Realinvest

Lista över konventioner, fördrag och principer vi följer

FN:s Global Compact som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på följande fyra grundpelare:

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet – ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.

Rio-deklarationen om miljö och utveckling – Under förberedelserna inför konferensen lyftes följande sju områden fram som prioriterade: arbetstillfällen, energi, hållbara städer, vatten, hav, katastrofberedskap samt matsäkerhet och hållbart jordbruk.

FN:s konvention mot korruption – Konventionen utgör ett led i det inom FN bedrivna arbetet med bekämpning av den internationella brottsligheten. Den bygger vidare på flera tidigare konventioner som utarbetats av FN, bl.a. konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (narkotikabrottskonventionen), konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag – Innehåller frivilliga principer och standarder för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt och är förenliga med tillämpliga lagar och internationellt erkända standarder.

Ottawa-konventionen (förbud mot landminor) – Konventionen säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, handla med och använda personminor. Konventionens huvudsyfte är ett absolut förbud mot användning, utveckling, tillverkning och anskaffning av antipersonella minor. De är också skyldiga att förstöra sina lager med personminor inom en tidsram av fyra år från det man undertecknat fördraget.

Konventionen mot klustervapen – Konventionen säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, handla med och använda klusterbomber. De är också skyldiga att förstöra sina lager med klustervapen inom en tidsram av åtta år från det man undertecknat fördraget.

Kemvapenkonventionen (CWC) – Konventionen innebär förbud mot utveckling, tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen.

Konventionen om förbud mot biologiska vapen (BTWC) – Konventionen syftar till att hindra utveckling, tillverkning och lagring av biologiska vapen. De länder som anslutit sig till konventionen har förbundit sig att inte utveckla eller producera mikrobiologiska eller biologiska ämnen eller toxiner i typer eller kvantiteter som inte är förenliga med fredliga avsikter.

Icke-spridningsfördraget (NPT) – Bygger på tre grundläggande pelare: kärnvapennedrustning, icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnenergi. Sverige betonar konsekvent behovet av balanserade framsteg inom alla tre av avtalets områden.

 

Relaterat

Hantering av huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Ägarpolicy

Ersättningspolicy

Informationsbroschyr

Källor

Med hållbarhetsfaktorer avser fondbolaget ESG-faktorer såsom de definieras i artikel 2.24 SFDR (Disclosureförordninden).

Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck”, Fondbolagens förening, 2016.

The Global Risks Report”, World Economic Forum, 2020 & 2021.