Om oss

Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB (PriorNilsson) har en hög ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. Vårt arbete med ansvarsfulla investeringar utgår från de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områden såsom mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt. Våra fonder placerar främst i Sverige, men också till viss del på andra marknader över hela världen. Våra placeringar styrs av de placeringsriktlinjer som beslutas av fondbolagets styrelse.

Sammanfattningsvis kan vårt arbete med ansvarsfulla investeringar illustreras genom nedanstående figur (Figur 1).

Figur 1. Ansvarsfulla och hållbara investeringar på PriorNilsson.

Ansvarsfulla investeringar

Vi följer en rad principer, konventioner och fördrag (se ”Lista över konventioner, fördrag och principer vi följer” nedan) i våra investeringar. Vi ska således undvika att investera i bolag som bryter mot dessa överenskommelser. Därutöver har PriorNilsson undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt är medlemmar av Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (SWESIF).

Dessa principiella åtaganden från PriorNilsson avseende ansvarsfulla investeringar påverkar den operativa fondförvaltningen konkret genom fyra övergripande metoder: exkludering, kontroll & uppföljning, ESG-integrering samt aktivt ägarskap. ESG står för ”Environmental, Social, and Governance” och syftar på de olika riskområden som ska tas i beaktande i en ansvarsfull och hållbar investeringsprocess.

Som resurs i arbetet med att ta fram principiella åtagandet vad gäller ansvarsfulla och hållbara investeringar finns en hållbarhetsansvarig på fondbolaget som ansvarar direkt under VD och styrelse och som är involverad i den operativa förvaltningen. Nedan beskrivs ansvarsfördelningen avseende hållbarhetsfrågor för bolaget.

Ansvar för policy och riktlinjer

Styrelsen godkänner de principiella åtaganden och riktlinjerna som fondbolaget ska tillämpa vad gäller ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsarbete. Den verkställande direktören har sedan ansvaret för att dessa efterlevs.

Ansvar för ESG-redskap och kontroll

Under den verkställande direktören och styrelsen arbetar den hållbarhetsansvarige med att följa upp, kontrollera och implementera de ESG-redskap som fastslagits av styrelsen. Detta kan ske i form av granskning av innehav samt genom internutbildningar. Den hållbarhetsansvarige rapporterar till VD och styrelse.

Ansvar för ESG-genomförande och integration

I det operationella arbetet är det portföljförvaltaren som ansvarar för genomförandet och integrationen av fondbolagets styrdokument i investeringsbeslutet.

Exkludering

Vi begränsar våra fonders investeringsunivers (det vill säga de bolag och tillgångsslag som vi kan investera i) genom att exkludera sådana bolag som faller inom sådana branscher som omfattas av våra generella förbud och principiella åtaganden ovan (se under rubrik ”Ansvarsfulla investeringar”). Det generella förbudet utesluter bolag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klustervapen, antipersonella landminor, kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen samt vapen av vit fosfor eller utarmat uran.

Vi undviker dessutom bolag där över fem procent av omsättningen kommer från tobak och pornografi. Vidare eftersträvar våra fonder att undvika bolag med verksamhet kopplad till fossila bränslen och termiskt kol.

I övrigt gäller inga absoluta förbud mot vissa typer av investeringar, utan istället ska hållbarhetsfaktorerna vara väl integrerade i analysen vid varje investeringsbeslut. Detta sker genom dialog och diskussion mellan förvaltare, hållbarhetsansvarig och eventuella relevanta intressenter.

Vidare används externa resurser, nyheter och rapporter. Även våra externa leverantörer av hållbarhetsscreenings utkommer med rekommendationer om bolag som bör exkluderas – även dessa rekommendationer beaktas och kan utgöra grund för exkludering. Nyhetsflödet kring aktuella innehav bevakas noggrant efter ny information som kan leda till exkludering.

Kontroll & uppföljning

Som ett sätt att följa upp befintliga innehav för att dels kunna exkludera bolag (i grova fall) eller se möjlighet att påverka bolag i en riktning i enlighet med vår samlade syn på ansvarsfulla investeringar (i mildare fall) sker regelbundna kontroller (s.k. screenings) och uppföljningar. Vår externa resurs för hållbarhetstjänster, Sustainalytics, utför rigorösa screenings av våra portföljer två gånger per år för att kontrollera och identifiera eventuella risker. Dessa risker handlar om att bolag eventuellt kan avvika från vårt principiella hållbarhetsåtagande.

Utöver dessa sker uppföljning löpande internt av förvaltarna i samarbete med hållbarhetsansvarig genom att ta del av nyhetsflöden, rapporter och annan publik information.

Uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete mäts dels i hur många kontroverser vi stått på i våra investeringar under året. Med andra ord, hur många bolag har avyttrats på grund av att de brutit mot våra kriterier? Vidare mäter vi och redovisar fondernas koldioxidavtryck enligt Fondbolagens förenings rekommendationer per 31 december varje år sedan 2019.

ESG-integrering

Ansvarsfulla investeringar utgör även en integrerad del av investeringsprocessen. Förvaltarna behandlar hållbarhetsinformation om bolaget i investeringsanalysen på samma sätt som övrig information behandlas. Det kan ske genom att förvaltarna tar del av bolagets publika information såsom årsredovisning och hållbarhetsredovisning, analytikertjänster eller annan tillgänglig publik information.

Som ett led i att integrera ett ansvarsfullt förhållningssätt i våra investeringsprocesser är även vårt undertecknande av UNPRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar. Detta ska ses som ett led i att stärka vårt hållbarhetsåtagande. I och med detta undertecknande åtar vi oss bland annat att ständigt förbättra vårt arbete med att integrera ESG-faktorer i vår förvaltning (Punkt 1 i UNPRI).

Konkret integreras ESG-faktorer i investeringsbeslut genom att utvärdera investeringarnas risker och möjligheter utifrån trender såsom skiftet bort från fossila bränslen. Trender kan leda till ny lagstiftning som påverkar bolags framtida intäkter, leda till behov av nyinvesteringar och omstruktureringskostnader.

Integreringen av ESG-faktorer skall dokumenteras och följas upp regelbundet. Det viktigaste med att beakta ESG-faktorer i analysen är att försäkra våra andelsägare om att vi tagit hänsyn även till sådana risker som traditionellt kan förbises i investeringsanalysen. Genom att beakta ESG-faktorer ser vi till att hålla nere risken i våra investeringar.

Aktivt ägarskap

Vi investerar i bolag där vi tror att det finns en långsiktig potential till god riskjusterad avkastning för våra andelsägare. Som ett led i att förbättra förutsättningarna för en så god avkastning som möjligt kan det i vissa lägen vara nödvändigt att aktivt agera gentemot bolagets ledning genom direkt dialog eller genom att nyttja de rättigheter som kommer genom vårt ägande – såsom att rösta på bolagsstämmor eller ingå i valberedningar.

Fondbolaget är restriktivt i sitt aktiva ägarskap för att minimera intressekonflikter. Vi tror emellertid att det finns en reell möjlighet för oss att påverka bolagen i en, för våra andelsägare såväl som vår omvärld, positiv riktning genom vårt aktiva ägarskap. Hållbarhet är viktigt för de bolag vi investerar i, och bolagen är i regel lyhörda för våra åsikter och synpunkter. De senaste åren har vi sett hur hållbarhetsansvariga på våra börsbolag fått allt större inflytande genom att inta positioner i ledningsgrupper. Hur bolagens hållbarhetsarbete mottas av investerarkollektivet blir allt viktigare vilket skapar möjligheter och därmed ansvar för ägare att gå i dialog med och försöka påverka bolagen.

Läs mer kring vår ägarpolicy här.

Hållbarhetsprofiler

Nedan finner du våra Hållbarhetsprofiler för respektive fond. Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad  framtaget av Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) som beskriver fondens inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla och hållbara investeringar.

PriorNilsson Idea

PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield

Lista över konventioner, fördrag och principer vi följer

FN:s Global Compact som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på följande fyra grundpelare:

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet – ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.

Rio-deklarationen om miljö och utveckling – Under förberedelserna inför konferensen lyftes följande sju områden fram som prioriterade: arbetstillfällen, energi, hållbara städer, vatten, hav, katastrofberedskap samt matsäkerhet och hållbart jordbruk.

FN:s konvention mot korruption – Konventionen utgör ett led i det inom FN bedrivna arbetet med bekämpning av den internationella brottsligheten. Den bygger vidare på flera tidigare konventioner som utarbetats av FN, bl.a. konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (narkotikabrottskonventionen), konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag – Innehåller frivilliga principer och standarder för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt och är förenliga med tillämpliga lagar och internationellt erkända standarder.

Ottawa-konventionen (förbud mot landminor) – Konventionen säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, handla med och använda personminor. Konventionens huvudsyfte är ett absolut förbud mot användning, utveckling, tillverkning och anskaffning av antipersonella minor. De är också skyldiga att förstöra sina lager med personminor inom en tidsram av fyra år från det man undertecknat fördraget.

Konventionen mot klustervapen – Konventionen säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, handla med och använda klusterbomber. De är också skyldiga att förstöra sina lager med klustervapen inom en tidsram av åtta år från det man undertecknat fördraget.

Kemvapenkonventionen (CWC) – Konventionen innebär förbud mot utveckling, tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen.

Konventionen om förbud mot biologiska vapen (BTWC) – Konventionen syftar till att hindra utveckling, tillverkning och lagring av biologiska vapen. De länder som anslutit sig till konventionen har förbundit sig att inte utveckla eller producera mikrobiologiska eller biologiska ämnen eller toxiner i typer eller kvantiteter som inte är förenliga med fredliga avsikter.

Icke-spridningsfördraget (NPT) – Bygger på tre grundläggande pelare: kärnvapennedrustning, icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnenergi. Sverige betonar konsekvent behovet av balanserade framsteg inom alla tre av avtalets områden.

Källor

Med hållbarhetsfaktorer avser fondbolaget ESG-faktorer såsom de definieras i ”Guidance and case studies for ESG integration: equities and fixed income”, CFA Institute, 2018.

Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck”, Fondbolagens förening, 2016.