Principal Adverse Impact Statement

Sedan andra kvartalet 2021, i ett försök att öka transparensen och integrera hållbarhetsrisker, ålägger den så kallade Disclosureförordningen om hållbar finansiell information (SFDR) obligatoriska hållbarhetsrelaterade upplysningar: investerare måste rapportera om de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer (PAI) av sina investeringar.

PAI består av en lista över hållbarhetsfaktorer som företag måste ta hänsyn till i sina investeringspolicyer och beslut. Dessa indikatorer avser miljömässiga och sociala hållbarhetsfaktorer. Enligt Disclosureförordningen måste kapitalförvaltare rapportera en uppsättning obligatoriska indikatorer.

Vad är Disclosureförordningen (SFDR)?

SFDR står för Sustainable Financial Disclosure Regulation. SFDR introducerades första gången 2019 av High-Level Expert Group on Sistainable Finance (HLEG) och trädde i kraft först i mars 2021.

Disclosureförordningen är ett av de viktigaste initiativen som är utformade för att bidra till att uppnå klimatneutralitetsmålet i European Green Deal till år 2050. Därför är SFDR:s primära mål att ”integrera hållbarhetsaspekter i det finansiella systemet” och ”styra kapitalflödet mot hållbara investeringar.”

SFDR vill uppnå detta mål genom att förbättra förståelsen för effekterna av investeringar från intressenter inom finanssektorn. Den syftar till att främja hållbara investeringar samtidigt som den minskar greenwashing genom ökad transparens.

Obligatoriska hållbarhetsfaktorer

 • Växthusgasutsläpp (Scope 1, 2, 3 och totalt)
 • Koldioxidavtryck
 • Växthusgasintensiteten hos investeringsobjekt
 • Exponering mot företag verksamma inom fossilbränslesektorn
 • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och produktion
 • Energiförbrukningsintensitet per klimatsektor med hög påverkan
 • Aktiviteter som negativt påverkar känsliga områden för biologisk mångfald 
 • Utsläpp till vatten
 • Andel farligt avfall
 • Brott mot FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Brist på processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Ojusterade löneskillnader mellan könen
 • Styrelsens könsmångfald
 • Exponering för kontroversiella vapen (antipersonella minor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)
 • Växthusgasintensitet
 • Investerade länder som är föremål för sociala kränkningar
 • Avskogning
 • Uppförandekoder för leverantörer (Supplier Code of Conduct)

Läs PriorNilsson Fonders PAI Statement här för att läsa hur vi identifierar och prioriterar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer, våra strategier för engagemang och ta del av vår rapportering.

Hantering av huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer