Legal information

Ägarpolicy

Syftet med ägarpolicy

PriorNilsson (“Fondbolaget”) handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och risk. Fondbolaget undertecknade 2017 FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UNPRI). Därmed har fondbolaget förbundit sig att eftersträva ett aktivt ägarskap i dess förvaltning.

PriorNilssons styrelse har antagit denna ägarpolicy som anger hur fondbolaget, genom att nyttja sina rättigheter i egenskap av aktieägare, ska främja andelsägarnas intressen. Detta engagemang som aktieägare syftar till att på olika sätt öka portföljbolagens värden och därigenom avkastningen för fondbolagets andelsägare.

Som aktieägare har PriorNilsson rätt att rösta och att ställa frågor på bolagsstämmor, rätt att föra upp ärenden på dagordningen samt lägga fram förslag till beslut på bolagsstämman. Det är med hjälp av dessa rättigheter fondbolaget har möjlighet att tillgodose sina andelsägares intressen genom sitt ägarengagemang. Hållbarhet är långt upp på många bolags dagordning och långsiktiga strategi. PriorNilsson upplever att det finns en god lyhördhet hos ledningsgrupperna i sina portföljbolag och därmed god möjlighet för fondbolaget att utgöra en positiv kraft genom sitt ägarengagemang.

Fondbolaget prioriterar sitt engagemang gentemot portföljbolagen utifrån var förvaltarna identifierat de största riskerna och den bästa potentiella utvecklingen utifrån fondandelsägarnas intresse.

Deltagande i valberedningsarbete

PriorNilsson kan delta i valberedningsarbete när fondbolagets andel av aktierna i bolaget medger detta och där det inte finns några hinder i form av intressekonflikter.

Det är av allra största vikt att ett bolag har en väl komponerad styrelse med en kompetenssammansättning som är lämpad för verksamheten. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är det valberedningens uppgift att lämna förslag till styrelseordförande, övriga ledamöter samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för styrelsen. Dessutom ska valberedningen i sina förslag ta särskild hänsyn till mångsidighet och bredd i kompetensen samt eftersträva en jämn könsfördelning i sitt förslag till val av styrelse.

Därmed blir deltagande i valberedningsarbetet ett sätt för fondbolaget att genom ägarstyrning påverka bolagets utveckling på bästa sätt för dess andelsägare.

Styrelserepresentation

PriorNilsson ställer inga krav på styrelserepresentation i sina innehav.

Deltagande i bolagsstämman

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och har högsta beslutskompetens i en rad för bolaget avgörande frågor. Aktieägare har rätt att närvara och rösta på bolagsstämman och får därigenom inflytande över bolagets styrning och förvaltning.

PriorNilsson deltar i och utnyttjar sin rösträtt å andelsägarnas vägnar, självständigt eller i samråd med andra aktieägare, i de fall där inflytandet bedöms vara relevant. Om fondbolaget är en tillräckligt stor ägare i ett bolag blir potentialen i engagemanget större och därmed högre prioriterat. Fondbolaget röstar endast i linje med vad som bedöms vara bäst för dess andelsägare och undviker alltid intressekonflikter.

Dialoger

Genom dialoger med bolag i vilka fonderna är stora ägare har fondbolaget en möjlighet att representera fondandelsägarnas intressen och påverka bolagen i en positiv riktning. Dialogerna sker i två olika former.

  • Regelbundna dialoger med portföljbolag där långsiktig strategi och hållbarhet överlag diskuteras.
  • Event-drivna dialoger där en specifik händelse eller risk har uppdagats som kan få fondförvaltarna att ändra sitt investeringsbeslut.

Dialogerna är ett sätt för förvaltarna att få bättre förståelse för och information kring hur det specifika bolaget hanterar risker samt ett verktyg för fondbolaget i dess ägarstyrning. PriorNilssons gör bedömningen att bolag generellt sett är mycket positiva till dessa dialoger och gärna tar till sig av synpunkter från aktieägare.

Intressekonflikter

PriorNilsson har interna rutiner för undvikande och hantering av eventuella intressekonflikter som skulle kunna uppstå i förhållande till de bolag fondbolaget investerar i. Det gäller även för de intressekonflikter som kan uppstå i samband med ägarstyrning.

Utländska innehav

Fondbolaget investerar för det mesta i svenska bolag, men även till viss del i utländska bolag. I dessa utländska innehav kan reglerna för deltagande i valberedningsarbete se annorlunda ut än i Sverige. Vidare innebär det geografiska avståndet att det ofta är problematiskt att närvara vid bolagsstämmor. Med andra ord är fondbolagets prioritering av ägarstyrning betydligt lägre i de utländska innehaven än i de svenska. I de fall fondbolaget gör bedömningen att det bör prioriteras kan röstning och deltagande i utländska innehavs bolagsstämmor ske genom fullmakt.

Redogörelser

Redogörelser för hur fondbolaget har nyttjat sina rättigheter som aktieägare å andelsägarnas vägnar kommer att finnas tillgänglig på hemsidan under rubriken ”Händelser”. Dessutom kommer fondbolaget förklara sitt ställningstagande i de viktigaste omröstningarna jämte redovisa sitt röstningsförfarande i samtliga omröstningar som bedöms vara relevanta. Vidare redovisar fondbolaget på hemsidan om man använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från externa rådgivare i sitt agerande som aktieägare.

Kontaktperson i ägarfrågor

Ansvarig för ägarfrågor samt för att uppdatera dessa riktlinjer på fondbolaget är Jonas Skilje, jonas.skilje@pnfonder.se.