Legal information

Incitament och ersättningar

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB (nedan ”Fondbolaget”) bedriver fondverksamhet samt så kallad diskretionär förvaltning.

Enligt Finansinspektionens regler får Fondbolaget får endast betala och/eller ta emot incitament, det vill säga betalning av eller mottagande av avgifter, kommission och naturaförmåner i samband med tillhandahållande av investerings- eller sidotjänster under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas till eller tas emot av en tredje part måste avgiften/kommissionen vara utformad för att höja kvaliteten på den för kunden aktuella investerings- eller sidotjänsten och den får inte hindra Fondbolaget från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen. Fondbolaget ska alltid lämna tillräcklig information om aktuella incitament innan investerings- eller sidotjänsten utförs. Incitament får inte heller betalas ut eller tas emot om det skulle strida mot Fondbolagets skyldighet att i sin verksamhet handla på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt.

Detta berör:

– Olika intressen hos kund jämfört med fondbolagets intressen

– Tjänster som betalas av bolaget respektive av kunden

– Blockorder med mera

– Handel för flera fonders räkning eller diskretionära förvaltningsuppdrag

– Hantering av potentiella intressekonflikter

Närmare information lämnas kostnadsfritt på begäran till andelsägare eller kunder i diskretionära förvaltningsmandat. Vänligen ring oss på 08-441 77 00 eller skicka ett mail till info@pnfonder.se så skickar vi dokumentet till dig.