Ordlista

A

Absolut avkastning Fonder som är absolutavkastande har som mål att skapa positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Absolutavkastande fonder har ofta en mycket aktiv förvaltning och kopplar inte fondens utveckling till ett specifikt jämförelseindex. Hedgefonder har ofta absolut avkastning som mål.

Ackumulerad avkastning är den totala avkastningen inklusive utdelning, ränta och kapitalvinst under en viss period. Vi visar den ackumulerade avkastningen sedan fondernas start, under månaden och under innevarande år.

Aktiefond är en fond som till största delen investerar i aktier. En aktie är en ägarandel i ett företag och fondens värdeförändring beror på hur det går för företagen som fonden placerar i. För att sprida riskerna måste en aktiefond investera i minst 16 olika aktier. Man brukar dela in aktiefonder i olika kategorier efter vad de investerar i, exempelvis är PriorNilsson Sverige Aktiv är en Sverigefonde och PriorNilsson Realinvest en branschfond.
AUM (Assets under management) är en finansiell term som betecknar marknadsvärdet för samtliga fonder (tillgångar) som en finansiell institution har under förvaltning.

B

Bear market innebär att trenden på marknaden är negativ och kurserna har fallit kraftigt under en längre period. Den kännetecknas av en bakgrund med en allmänt utbredd pessimism och förväntningen att marknaden kommer att fortsätta att falla. För kortare marknadstrender av stark nedgång används också franska låneordet baisse.
Bull market innebär att trenden på marknaden är positiv och kurserna har stigit under en längre period. Förväntningarna är att marknaden kommer att fortsätta att stiga. För kortare marknadstrender av stark uppgång används även franska låneordet hausse.

C

Cykliska bolag Ju mer cykliskt ett bolag är ju mer följer det konjunktursvängningarna. Aktiekursen för cykliska bolag är stark när tillväxten är god, men de drabbas hårt under en recession. Exempel på cykliska branscher är verkstadsbolag och skogs- och tillverkningsbolag.

D
Derivat är ett instrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande tillgång. Exempel på derivat är optioner, terminer, swappar och warranter.
Duration är ett tidsmått som visar den genomsnittliga löptiden på obligationer i en räntefond. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och ett mått på hur värdet av en värdepappersportfölj förändras vid ränteförändringar.

F
Fondbestämmelser I fondbestämmelserna anges bland annat hur fonden får placera, hur andelsvärdet beräknas, hur handeln med fondandelar sker och vilka avgifter som tas ut från fonderna. Fondbestämmelserna finns i vår informationsbroschyr som du hittar här på hemsidan (länkad).
Förvaltare är den person som väljer vad fonden ska investera i för att du ska få bästa möjliga avkastning på dina pengar.
Förvaltningsavgift är den avgift som man som fondandelsägare betalar för förvaltningen av fonden. Den dras från fonden dagligen med 1/365-del, så när avkastningen visas är alla avgifter dragna. För Idea är avgiften 0,2 procent, för Sverige Aktiv & Yield 1 procent och för Realinvest 1,2 procent.. För Yield och Idea tas även en prestationsbaserad avgift ut.

H

Hedgefond skiljer sig från traditionella aktie- och räntefonder genom att de har betydligt friare placeringsregler, som gör att förvaltaren har möjlighet att skapa en positiv avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas. Hedge kan översättas med skydd, och avsikten är att skydda fonden mot oväntade förändringar på marknaden. Hedgefonder kan investera i allt från aktier till optioner, råvaror, valutor och obligationer och det är tillåtet att belåna och blanka innehaven, i syfte att öka eller minska risken i förvaltningen.
High watermark är en princip som innebär att prestationsbaserat arvode bara utgår om en eventuell underavkastning, i förhållande till avkastningströskeln från tidigare perioder, har återhämtats. Yield och Idea har evigt high water mark, dvs vi nollställer det aldrig.

I
Inflation allmänna prishöjningar som innebär att penningvärdet faller. Ökningen av konsumentprisindex är det vanligaste måttet på inflation.
ISIN (International Securities Identification Number) – en kod man använder för att unikt identifiera ett värdepapper eller en fond vid köp/försäljning eller vid settlement. ISIN-koden börjar med landskoden på två bokstäver och följs av en sifferkod på 10 siffror, där den sista siffran är en kontrollsiffra. Exempelvis har vår fond Sverige Aktiv ISIN-koden SE0004636447.

J
Jämförelseindex (eng. benchmark) visar den genomsnittliga värdeutvecklingen för en viss bransch eller marknad. Olika fonder har olika jämförelseindex beroende på vad de placerar i.

K

Kapitalvinst /-förlust den vinst eller förlust som uppstår när man sålt sina andelar. Vinsten eller förlusten är skillnaden mellan anskaffningspriset och försäljningspriset.

L
Löptid är giltighetstiden för en obligation. När en obligations löptid går ut löser man in den mot en bestämd summa pengar, som kallas obligationens nominella värde. Löptid använder man också i samband med giltighetstid för derivat, exempelvis optioner eller terminer.

M

Marknadsneutral är en strategi som hedgefonder använder sig av. Förvaltaren eliminerar vissa marknadsrisker genom att ta både långa och korta positioner och på så vis göra fonden neutral, dvs göra så att marknadsrörelserna inte påverkar fonden resultat nämnvärt.

N
NAV-kurs (Nettoandelsvärde) är marknadsvärdet på en fondandel. Beräknas varje bankdag som fondens alla tillgångar dividerat med antalet andelar. Alla kostnader är dragna när NAV-kursen visas. Publiceras i de flesta dagstidningarna samt på vår hemsida.

Nollkupongare är en obligation som i stället för årliga utbetalningar ger hela avkastningen på en gång vid löptidens slut.

O
Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer förvaltaren gör. Aktiva fonder har per definition en högre omsättningshastighet än en indexfond. Omsättningshastigheten anges i fondens årsredovisning.

Obligation är ett räntebärande skuldebrev som är utfärdat av staten, bolåneinstitut, kommuner, stora företag eller banker. När man köper en obligation lånar man ut pengar till den som ger ut obligationen. Pengarna får man tillbaka på obligationens förfallodatum. Under obligationens löptid får innehavaren regelbundna räntebetalningar baserade på kupongräntan. Undantaget är nollkupongare som inte ger några ränteutbetalningar, men som man istället får köpa med rabatt.

Option är ett värdepapper som ger innehavaren av optionen rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en aktie till en viss kurs (lösenpriset) inom en viss tid (löptiden). Optionen kan användas för att öka eller minska risknivån i en portfölj.

P
Prestationsbaserad avgift är en rörlig avgift som tas ut beroende på hur fonden presterar i relation till en avkastningströskel. Om fonden överträffar avkastningströskeln tas en prestationsbaserad avgift ut, annars inte. Det är en vanlig avgift i hedgefonder och vid annan aktiv förvaltning där fondens resultat är mer beroende på förvaltarens kapacitet än i andra fonder.

R
Rating innebär att fonderna betygsätts på en (vanligtvis) femgradig skala utifrån ett antal kriterier, till exempel avkastning, kostnad och risk. Ibland bedöms även förvaltarens erfarenhet och kompetens. Betygen sätts av oberoende bedömare på finansmarknaden.

Räntefond är en fond som placerar i olika räntebärande värdepapper som ges ut av stater, bostadsinstitut eller företag som vill låna pengar. Det finns tre olika sorters räntefonder;
1. Korta räntefonder som placerar i räntepapper som löper på högst ett år. Passar istället för ett bankkonto.
2. Långa räntefonder, obligationsfonder, som köper räntepapper med en löptid på över ett år.3.
3. Företagsobligationsfonder som har en högre risk men också chans till högre avkastning.
Räntefonder är ofta tryggare än aktiefonder eftersom de inte följer aktiemarknadens ibland kraftiga upp- och nedgångar.

S
Säkerställda obligationer är kopplade till speciellt utvalda säkerheter. Det gör att obligationens säkerhet är bättre jämfört med en traditionell obligation.

Sharpekvot är ett nyckeltal som anger portföljens riskjusterade avkastning, dvs hur mycket extra avkastning som förvaltaren har åstadkommit genom att ta risk. Det beräknas genom att dividera avkastningen minus den riskfria räntan (tre månaders statsskuldväxel) med avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt. Den fond/förvaltare som har högst Sharpekvot under mätperioden (oftast 36 månader) har uppvisat störst skicklighet. Ju högre värde, desto högre avkastning i förhållande till den tagna risken. Sharpekvoten kan användas för att jämföra två fonder avseende hur mycket extra risk en fond måste ta för att få en meravkastning jämfört med den riskfria avkastningen.

Standardavvikelsen mäter hur mycket en fonds avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen de senaste 36 månaderna. En hög standardavvikelse visar att fonden har haft stora svängningar. Standardavvikelsen är användbar på två sätt: 1. Ju mer en fonds avkastning har varierat, ju mer riskfylld är sannolikt fonden. 2. Fonder som tidigare har svängt mycket i värde (volatila) tenderar att fortsätta svänga mycket i värde. Med hjälp av standardavvikelsen kan man göra en prognos och räkna ut inom vilket avkastningsintervall fonden kommer att ligga under kommande år, vilket gör det enklare att jämför olika typer av fonder. För uträkningen behöver man även den genomsnittliga avkastningen. Man kan beräkna att den högsta normala avkastningen under 95 % av tiden kommer att motsvara den genomsnittliga avkastningen plus två gånger standardavvikelsen. Den lägsta årliga avkastningen kommer under 95 % av tiden att motsvara den genomsnittliga avkastningen minus två gånger standardavvikelsen.

Som exempel kan vi ta vår hedgefond Yield (okt 2013). Den har en årlig genomsnittlig avkastning på 5 %, med en standardavvikelse på 2,7 %. Den normala maximala årliga avkastningen man kan förvänta sig skulle då bli 5+2,7+2,7= 10,4 %. Den normala lägsta avkastningen man kan förvänta sig skulle bli 5-2,7-2,7= -0,4 %. Om fonden fortsätter att utvecklas som den har gjort tidigare kommer den årliga avkastningen under 95 % av tiden att ligga mellan 10,4 % och -0,4 %.

T

TER betyder Total Expense Ratio och är summan av fondens förvaltningsavgift och övriga kostnader, exempelvis administration och distribution, förutom de transaktionsrelaterade kostnaderna. Summan av kostnaderna uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.

Termin är ett avtal om köp av en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris och med leverans och betalning vid en förutbestämd tidpunkt. Terminer är till skillnad från optioner bindande för båda parter.

TKA betyder totalkostnadsandel och är summan av fondens förvaltningsavgift och övriga kostnader, framförallt transaktionskostnader (courtage, fondens avgifter för köp och försäljning av värdepapper) uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. Används bara i Sverige.
Volatilitet är ett mått på hur mycket aktiekursen varierar eller avviker från medelvärdet (standardavvikelsen). En hög volatilitet innebär stora svängningar och därmed också en hög risk. En låg volatilitet indikerar en mer säker och stabil kurs. Volatiliteten indikerar inte åt vilket håll en aktie är på väg, bara att den svänger mycket både upp och ner. Det kan således vara lika mycket en möjlighet till uppgång som en risk för nedgång.
Transaktionskostnader/courtage är den ersättning investmentbanker och aktiemäklare får för de köp och försäljningar av värdepapper de gör åt förvaltaren för fondens räkning.

U
UCITS är en förkortning av direktivets engelska namn ”Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities” och
grundar sig på ett EU-direktiv med avsikt att öka säkerheten för småsparare. Det är den vanligaste fondtypen på svenska fondmarknaden. I en UCITS-fond får innehavet i en enskild aktie inte överstiga 5 procent av fondförmögenheten, undantaget de fyra största innehaven som får uppgå till högst 10 procent. Den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på UCITS-direktivet och regleras av Lagen om värdepappersfonder. Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att driva verksamhet i samtliga EU-länder.

Å
Årlig avgift ersatte TER och TKA under 2012. Det är ett standardiserat mått som är framtaget för att det ska vara möjligt att jämföra kostnader för alla fonder i Europa. Måttet innehåller fondens samtliga kostnader utom courtage och resultatbaserade avgifter. Årlig avgift beräknas löpande på 12 månader och uttrycks i procent av fondförmögenheten. Avser föregående års kostnader om inget annat anges. Heter ”ongoing charges” på engelska.