Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Händelser

På denna sida redogör vi löpande för händelser i närtid som härrör till ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och aktivt aktieägarskap. Till exempel när vi uppdaterar eller förändrar våra hållbarhetsriktlinjer, hur fondbolaget har nyttjat sina rättigheter som aktieägare å andelsägarnas vägnar samt om innehav har avyttrats till följd av vår normbaserade screening.

Avyttringar

Under 2021 har inga avyttringar gjorts på basis av hållbarhetsrelaterade risker eller avvikelser från riktlinjer.

Aktivt ägarskap

Under 2021 har PriorNilsson Fonder haft flera dialoger med portföljbolag dels för att bättre förstå hållbarhetsrelaterade risker kopplade till investeringar, men också i försök att öka transparensen kring dessa risker. Exempelvis undertecknade PriorNilsson Fonder under våren 2021 CDP’s Science-Based Targets Campaign med mål om att få fler företag att underteckna ett åtagande om en klimatstrategi i linje med Parisavtalets mål om en global uppvärmning begränsad till 1,5*C från förindustriella nivåer.

Vi har dessutom fortsatt att stärka vårt arbete med aktivt ägarskap och har under året röstat på flertalet bolagsstämmor. Läs mer om hur vi arbetar med ägarskapsfrågor under rubriken ”Aktivt ägarskap” här.

Rapportering

2020 rapporterade PriorNilsson Fonder för andra gången enligt FN:s Principles for Responsible Investment (UNPRI) sedan vi undertecknade dessa principer år 2017. Rapporten täcker perioden 2019.

De publika rapporterna, så kallade ’Transparency Reports’, går att finna via https://www.unpri.org/

Nedan presenteras resultaten för våra två senaste rapporter. Sammanfattningsvis har vi enligt UNPRI-rapporten förbättrat vårt arbete med hållbarhetsstrategi och integrering av ESG till den högsta nivån. Även vårt arbete med aktivt ägarskap har förbättrats avsevärt sedan 2019-rapporten, men här har vi fortfarande ett arbete framför oss, som givetvis redan har påbörjats. Medianresultatet bland samtliga rapporterande fondbolag är B inom aktivt ägarskap.

Hållbarhetsriktlinjer

Under 2021 har vissa justeringar av våra hållbarhetsriktlinjer ägt rum. Du hittar de senaste  versionerna av våra publika hållbarhetsriktlinjer under rubriken ”Hållbarhetsprofiler” här.