Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Händelser

På denna sida redogör vi löpande för händelser i närtid som härrör till ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och aktivt aktieägarskap. Till exempel när vi uppdaterar eller förändrar våra hållbarhetsriktlinjer, hur fondbolaget har nyttjat sina rättigheter som aktieägare å andelsägarnas vägnar samt om innehav har avyttrats till följd av vår normbaserade screening.

Avyttringar

Harris Corp. (Smart Global, våren 2019) Avyttras på grund av involvering i kärnvapen.

United Technologies. (Smart Global, våren 2019) Avyttras på grund av involvering i kärnvapen.

Novartis AG. (Idea, sommaren 2019) Avyttras på grund av konsekvent agerande i strid med anti-korruptionsnormer (Principle 10 UN Global Compact samt Chapter 7 of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises). Efter att bolaget åtalats i USA för mutbrott i samband med distribution av läkemedel gjordes bedömningen att riskerna för ett fortsatt ägande blev för stora. Det fanns inte tillräcklig trovärdighet i Norvartis åtgärdsprogram och vi befarar att det skulle kunna hämma intäkterna från en av deras största marknader.

Avvikelsen gäller gentemot den i Hållbarhetsprofilen kommunicerade ambitionen:

”Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.”

Aktivt ägarskap

Under 2019 antog fondbolagets styrelse en ny ägarpolicy som utökar PriorNilssons mandat att agera i andelsägarnas intressen. Se mer under rubriken ”Aktivt ägarskap” här.

Rapportering

Våren 2019 rapporterade PriorNilsson för första gången enligt FN:s Principles for Responsible Investment (UNPRI) sedan vi undertecknade dessa principer år 2017. Rapporten täcker perioden för 2018. Under våren 2020 rapporterar vi för året 2019. De publika rapporterna, så kallade ’Transparency Reports’, går att finna via https://www.unpri.org/. Rapporten för år 2019 publiceras hösten 2020.

Hållbarhetsriktlinjer

Under 2019 har vissa justeringar av våra hållbarhetsriktlinjer ägt rum. Du hittar de senaste  versionerna av våra publika hållbarhetsriktlinjer under rubriken ”Hållbarhetsprofiler” här.