Legal information

Ersättningspolicy

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB (”Bolaget”) är ett fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Bolaget har även tillstånd som AIF-förvaltare.

Av 3 kap. 22 § samt 9 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning (”FFFS 2011:1”) framgår att Bolaget ska ha en ersättningspolicy. Enligt föreskrifterna ska Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet.

Ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska även överensstämma med affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen för förvaltaren och de förvaltade alternativa investeringsfonderna eller investerarna i de alternativa investeringsfonderna, samt innehålla en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter.

Bolaget ska vidare analysera vilka risker som är förenade med företagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Bolaget ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos företaget.

Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Bolaget har även beaktat innehållet i de riktlinjer som upprättats av ESMA, European Securities and Markets Authority, vilka publicerades i juli 2013.

Bolaget har antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker vari Bolagets integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen hanteras. Ersättningssystemet ska främja en sund och effektiv riskhantering när det gäller hållbarhetsrisker, samtidigt som ersättningssystemet inte uppmuntrar till överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker och är kopplad till det riskjusterade resultatet.

Mot denna bakgrund har Bolaget antagit denna ersättningspolicy.

Läs hela ersättningspolicyn här 

Läs redogörelsen för ersättningar här