Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att exkludera bolag med negativa egenskaper. Däremot har fonden som målsättning att skapa en god riskjusterad avkastning i första hand, och därmed inte hållbarhet som mål.

Fonden främjar sociala egenskaper som bidrar till en bättre arbetsmiljö och genom att exkludera bolag med negativa sociala egenskaper såsom bolag med betydande exponering mot tobak, alkohol, pornografi, kontroversiella vapen, gambling och krigsmateriel. Vidare främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens ägarpolicy som ger oss mandat att påverka investeringsobjekten i en främjande riktning genom att exempelvis rösta på bolagsstämmor, ingå i valberedningsarbete och att föra dialoger mot investeringsobjektens ledningar.

Fonden följer upp och mäter innehavens miljömässiga och sociala egenskaper regelbundet för att mäta och utvärdera portföljen utifrån både kvantitativa och kvalitativa mått. Hållbarhetsansvarig ansvarar för kontroller och uppföljning tillsammans med ansvarig förvaltare.

Summary

The fund promotes environmental and social attributes by excluding companies with negative attributes. However, the fund’s primary objective is to create a good risk-adjusted return, not sustainability as a goal. The fund promotes social attributes that contribute to a better work environment and by excluding companies with negative social attributes such as those with substantial exposure to tobacco, alcohol, pornography, controversial weapons, gambling, and weapons. Furthermore, environmental and social attributes are promoted through the fund’s ownership policy which gives us the mandate to influence the investment objects in a positive direction by for example voting at company meetings, participating in nominating committees and holding conversations with the holding’s management.

The fund monitors and measures the holdings’ environmental and social attributes regularly to measure and evaluate the portfolio based on both quantitative and qualitative measures. The Head of Responsible Investments is responsible for checks and follow-ups in collaboration with the responsible fund manager.

Inget mål för hållbar investering

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i sitt urval av investeringsobjekt. Fonden främjar miljörelaterade egenskaper som bidrar till en minskad klimatpåverkan genom att beakta koldioxidintensitet i investeringsbeslut samt genom att exkludera investeringsobjekt med betydande exponering mot fossila tillgångar. Fonden främjar sociala egenskaper som bidrar till en bättre arbetsmiljö och genom att exkludera bolag med negativa sociala egenskaper såsom bolag med betydande exponering mot tobak, alkohol, pornografi, kontroversiella vapen, gambling och krigsmateriel. Vidare främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens ägarpolicy som ger oss mandat att påverka investeringsobjekten i en främjande riktning genom att exempelvis rösta på bolagsstämmor, ingå i valberedningsarbete och att föra dialoger mot investeringsobjektens ledningar.

Investeringsstrategi

Fondens förvaltare integrerar, med stöd av hållbarhetsansvarig, alltid främjandeaspekten i den fundamentala analysen som föregår en investering. Förutom integrering av främjandeaspekten använder sig Fondens förvaltare av möjligheten att rösta på bolagsstämma, gå i dialog med investeringsobjektet eller ingå i valberedning för att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

För att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten har PriorNilsson Fonder i sin ägarpolicy beslutat att utgå från ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Målet för en god styrning är att uppnå goda förutsättningar för ägare att agera aktivt och ansvarstagande; att värna om en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning; värna om likabehandlingsprinciper m.m. Fonden använder externa dataleverantörer som regelbundet utvärderar portföljbolagens styrning kontrollerar regelefterlevnad i skattefrågor m.m. kombinerat med förvaltarens egen analys, för att identifiera och agera på avvikelser. Ojusterade lönegap mellan könen tas hänsyn till i enlighet med PriorNilssons ”Principle Adverse Impact Statement”.

Andel av investeringar

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i hela sitt urval av investeringsobjekt.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden mäter och utvärderar portföljen utifrån mätetal kopplade till de hållbarhetsaspekter fondbolaget integrerar i sin investeringsprocess. Detta sker för att kontrollera och följa upp hur väl dessa aspekter främjas i den operativa förvaltningen. En uppföljning av hållbarhetsarbetet för respektive fond publiceras sedan i PriorNilssons årsberättelse samt under fondens ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar”. Hållbarhetsansvarig ansvarar för kontroller och uppföljning tillsammans med ansvarig förvaltare.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden använder både kvantitativa och kvalitativa mått i sin metodik. Till de kvantitativa måtten hör koldioxidintensitet och personalomsättningshastighet, antingen på rapporterade data från investeringsobjektet, professionella estimat eller bedömningar. Dessa mått tas i beaktande i investeringsprocessen och följs sedan upp i den värdeviktade sammanställningen på portföljnivå för att fondens främjande kan utvärderas över tid. Till de kvalitativa sociala måtten hör antal incidentrapporter som en ytterligare mätpunkt för att följa upp och utvärdera sociala egenskaper i investeringsobjektet men som eventuellt inte fångas upp i personalomsättningshastigheten. Antagandet för metoden är att den miljörelaterade egenskapen ”minskad klimatpåverkan” främjas genom att fonden investerar i bolag med lägre koldioxidintensitet. Liksom att sociala egenskapen ”bättre arbetsmiljö” främjas genom att fonden investerar i bolag med lägre personalomsättningshastighet, alternativt låg grad av incidentrapporter eller lågt mått på den alternativa indikator eller nyckeltal som kan användas vid brist på data.

Datakällor och databehandling

För att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar används följande datakällor: Bloomberg, Carbon Disclosure Project, Sustainalytics, investeringsobjektens egna siffror samt PriorNilsson Fonders egna uppskattningar och datasammanställningar. För att säkerställa datakvalitet försöker vi alltid att i första hand använda och uppmuntra till externt granskade datauppgifter. Bolagens egna datauppgifter anses ha högre trovärdighet om en extern part har granskat och bekräftat uppgifterna. Investeringsobjektens egenrapporterade siffror (såsom de inkommer till Bloomberg eller Carbon Disclosure Project) anses ha god kvalitet. I sista hand används estimat och egna uppskattningar av datauppgifter. Här säkerställs kvaliteten genom att försöka använda flera estimat. Vad gäller ett mått som koldioxidintensitet används nästan uteslutande estimerade siffror, vare sig siffrorna kommer från investeringsobjektens egna rapporter eller tredjepartsestimeringar. Omvänt är personalomsättningshastighet och incidentrapporter 0% estimerade.

Begränsningar för metoder och data

Datakvalitet är ett problem, i synnerhet när vi utgår från icke kvalitetsbedömda estimat. Dessa problem hanteras genom att vi valt sådana datamått där datakvaliteten är relativt sett god, vilket gör att vi ändå bedömer att vi har goda möjligheter att följa och kontrollera hur fonden lyckas främja de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden har som ambition att främja.

Due diligence

Fondens due diligence-arbete inkluderar både integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten, fondens exkluderingslistor samt regelbundna screenings och uppföljningar på bolagsnivå. Fonden integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att våra förvaltare utvärderar och analyserar investeringsobjekten där hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet och utifrån ett främjandeperspektiv avseende miljörelaterade och sociala egenskaper. Riskerna och egenskaperna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras. Vi genomför analysen internt och baserar den dels på datainsamlingsunderlag, dels på intervjuer och samtal med investeringsobjekten. Fonden exkluderar investeringsobjekt i enlighet med fondens exkluderingspolicy och befintliga innehav följs upp och stäms av löpande mot exkluderingslistor och avseende huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Ansvarig för identifiering och prioritering är vår hållbarhetsansvarig i samråd med ansvarig förvaltare. Arbetet följs upp av styrelse och är föremål för återkommande revision.

Strategier för engagemang

Fondens strategier för engagemang i investeringsobjekten följer av PriorNilsson Fonders ägarpolicy. Detta innebär att fonden nyttjar möjligheter att, självständigt eller i gruppering tillsammans med andra investerare, påverka investeringsobjektet genom att föra fram förslag på stämmor, rösta på stämmor, delta i valberedningsarbete, ingå i dialog med investeringsobjektets ledning för att ställa frågor, ställa krav eller på annat sätt påverka investeringsobjektet i en främjande riktning för miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Valt referensvärde

Fonden använder sig inte av något referensvärde.